Algemene voorwaarden CAT

Met betrekking op erkenning door het CAT-bestuur
Opgesteld op 20-6-2017

Een alternatief therapeut kan zich aanmelden voor erkenning door het CAT-bestuur. Indien een CAT-therapeut voldoet aan de eisen die worden gesteld door het CAT-bestuur, is de therapeut erkend en mag deze zich een CAT-therapeut noemen gedurende één jaar. Na dit jaar moet de CAT-therapeut opnieuw erkend worden voor een nieuw jaar. De eisen voor een eerste erkenning zijn wel wat strenger dan de eisen voor een opvolgende erkenning. Een erkenning door het CAT-bestuur geeft een CAT-therapeut meer vertrouwenswaardigheid en verzekert de cliënt dat de CAT-therapeut voldoet aan de door de overheid gestelde eisen, werkt volgens een moreel principe en zich blijvend ontwikkelt binnen het vakgebied.

Daarnaast hanteert het CAT-bestuur een zogeheten ‘gelaagd register’. Het CAT-register kent deze gelaagdheid omdat er simpelweg verschillende CAT-therapeuten zijn met verschillende verwachtingen. De verschillende lagen maken het mogelijk voor het CAT-bestuur om onderscheid te maken tussen de CAT-therapeuten en te voldoen aan deze verschillende eisen. Daarnaast worden de benodigde gegevens van dit register gedeeld met andere instanties zoals bijvoorbeeld de geschilleninstantie en de verzekeraars. Het CAT-bestuur verzekert hierbij dat er discreet wordt omgegaan met deze gegevens en dat deze alleen gedeeld worden indien dit nodig is.

Artikel 1: Aanmeldingsprocedure, erkenning en indeling in het gelaagde register
Een CAT-therapeut dient zich aan te melden voor erkenning bij het CAT-bestuur. Het CAT-bestuur kijkt vervolgens de gegevens door die zijn ingestuurd en beoordeeld of deze voldoende zijn om de aanmelding compleet te maken of dat er nog aanvullende gegevens moeten worden opgestuurd. Dit proces is de aanmeldingsprocedure en wordt ook wel de ‘screening’ genoemd. Hiervoor gelden de volgende regels:

a. – Deze aanmeldingsprocedure vangt aan wanneer de aspirant CAT-therapeut het CAT-bestuur het gevraagde bedrag heeft betaald, al dan niet per automatisch incasso, en eindigt wanneer de aspirant CAT-therapeut een jaarlicentie heeft ontvangen
b. – Het CAT-bestuur streeft er naar deze screening niet langer te laten duren dan 20 werkdagen en informeert de aspirant CAT-therapeut indien dit langer duurt
c. – Tijdens deze screening wordt de aspirant CAT-therapeut tevens ingedeeld in een van de eerder genoemde categorieën Level I t/m V.
d. – Afhankelijk van in welke categorie de aspirant CAT-therapeut wordt ingedeeld, kan de screening langer duren. Zo is er voor aspirant CAT-therapeuten met hoger beroepsonderwijs een extra 5 werkdagen gerekend voor de screening en streeft het CAT-bestuur er naar de screening binnen 25 werkdagen te voltooien
e. – In het geval dat de aspirant CAT-therapeut niet erkend wordt door het CAT-bestuur, retourneert het CAT-bestuur het eerder genoemde gevraagde bedrag gedeeltelijk. De aspirant CAT-therapeut ontvangt tevens de reden van deze afwijzing in vorm van eisen die gesteld worden voor een erkenning. De aspirant CAT-therapeut kan ervoor kiezen alsnog aan deze eisen te voldoen en zich later opnieuw aan te melden

f. – De (aspirant) CAT-therapeut kan bezwaar maken tegen deze indeling of afwijzing bij het CAT-bestuur zelf of indien dit nodig wordt geacht via de CAT-vertrouwenspersoon.
g. – Inschrijving is alleen mogelijk via de door het CAT aangeboden manieren. Dit kan bijvoorbeeld via het inschrijfformulier op de website (www.catcollectief.nl)
h. – Indien een CAT-therapeut gedurende het jaar van erkenning door het CAT-bestuur niet meer voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een CAT-therapeut, krijgt de CAT-therapeut een periode van 20 werkdagen om hier weer aan te voldoen. Deze periode van 20 werkdagen gaat in zodra het CAT-bestuur heeft laten weten aan de CAT-therapeut wat er veranderd dient te worden
i. – De CAT-therapeut kan verlenging aanvragen voor de periode bij het CAT-bestuur of via de CAT-vertrouwenspersoon. Verlenging van deze periode van 20 werkdagen wordt alleen gegeven als hier een goede en aantoonbare reden voor is
j. – Indien de CAT-therapeut binnen deze periode van 20 werkdagen (of langer indien deze periode verlengd is) niet opnieuw voldoet aan de eisen, kan het CAT-bestuur ervoor kiezen de betreffende CAT-therapeut op ‘non-actief’ te zetten of de erkenning in te trekken
k. – Een CAT-therapeut die op non-actief is gezet, heeft schriftelijk verklaard zich opnieuw te willen laten screenen binnen een afgesproken periode door het CAT-bestuur
l. – Indien erkenning van een CAT-therapeut wordt ingetrokken door het CAT-bestuur is hier een gegronde reden voor die wordt gestuurd naar de CAT-therapeut. De ex CAT-therapeut en de reden voor het intrekken van de erkenning wordt door het CAT-bestuur gedocumenteerd (waarbij rekening gehouden wordt met de privacy van de betrokkenen). Een ex CAT-therapeut kan zich alleen opnieuw aanmelden indien er sprake is van wederzijds respect en er door de CAT-therapeut veranderingen zijn gemaakt zodat deze weer opnieuw kan voldoen aan een erkenning
m. – Indien de CAT-therapeut gedurende het jaar van erkenning door het CAT-bestuur de morele beroepscode van het CAT schendt, wordt hiervoor een verklaring geëist van het CAT-bestuur. Op basis van deze verklaring kan het CAT-bestuur ervoor kiezen de erkenning in te trekken.

Artikel 2: Duur van de erkenning
a. – Erkenning bij het CAT is geldig voor 1 (één) jaar of 365 dagen, bij opvolgende erkenningsjaren duurt het erkenningsjaar van erkenningsjaar factuurdatum tot erkenningsjaar factuurdatum.
b. – Deze periode van 1 jaar gaat van start vanaf de dag dat het CAT-bestuur een factuur stuurt naar de inschrijver.
c. – Het erkenningsjaar wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van 365 dagen tenzij de CAT therapeut uiterlijk 2 maanden (40 werkdagen) vóór afloop van het erkenningsjaar schriftelijk (per email) opzegt.
d. – Indien een aspirant CAT-therapeut bij inschrijving al volledig voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, is een lidmaatschap met terugwerkende kracht geldig vanaf de dag dat het CAT-therapeut een factuur stuurt naar de aspirant CAT-therapeut

e. – Indien een aspirant CAT-therapeut bij inschrijving niet volledig voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, is de erkenning pas met terugwerkende kracht geldig vanaf het moment dat de aspirant CAT-therapeut aan deze eisen voldoet. Het verschil aan dagen tussen de dag dat het CAT-bestuur een factuur voor een erkenningsjaar stuurt en dat de aspirant CAT-therapeut voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, wordt afgetrokken van het aantal dagen dat het erkenningsjaar duurt
f. – Het CAT-bestuur kan door middel van een sanctie besluiten de duur van een erkenningsjaar in te korten (zie artikel 1 en artikel 4)

Artikel 3: Het voeren van het muurschild, de licentie en het digitale logo van het CAT als CAT-therapeut
Het muurschild, de licentie en het digitale logo dienen als herkenning voor de cliënten van CAT-therapeuten. De volgende regels gelden voor het voeren hiervan:
a. – Een CAT-therapeut ontvangt na voltooiing van de screening een digitale jaarlicentie en krijgt toegang tot een digitaal logo van het CAT. Een muurschild is optioneel
b. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag een jaarlicentie voeren
c. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag een digitaal logo voeren
d. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag het muurschild voeren
e. – De jaarlicentie en het digitale logo zijn inbegrepen bij de jaarlijkse bijdragen. Voor het muurschild wordt een apart bedrag gerekend. Na 1 jaar kan een nieuwe sticker voor het schild worden besteld, hiervoor wordt ook een apart bedrag gerekend
f. – Indien een CAT-therapeut om wat voor reden dan ook niet meer erkend is door het CAT en geen CAT-therapeut meer is, verliest de (ex)CAT-therapeut het recht om de jaarlicentie, het digitale schild en het muurschild te voeren
g. – Een CAT-therapeut dat op ‘non-actief’ (artikel 1) is gezet, verliest het recht om de jaarlicentie, het digitale schild en het muurschild te voeren
h. – Zodra iemand geen CAT-therapeut meer is of op ‘non-actief’ is gezet (zie 6.2), wordt deze hiervan op de hoogte gesteld door het CAT-bestuur. Tevens wordt er verzocht binnen 10 werkdagen te stoppen met het voeren van de jaarlicentie en het digitale logo en wordt er verzocht het muurschild terug te sturen naar het CAT (1e verzoek). De verzendkosten van het muurschild kunnen in rekening worden gebracht bij het CAT mits deze aantoonbaar zijn en niet een onredelijke (hoger dan benodigd) bedrag betreft. Indien na 10 werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale logo en/of de jaarlicentie voert, krijgt deze opnieuw het verzoek hiermee te stoppen (2e verzoek).

Indien na deze 10 werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale logo en/of de jaarlicentie voert, krijgt deze opnieuw het verzoek hiermee te stoppen (3e verzoek). Indien na deze 10 werkdagen (in totaal 30 werkdagen) de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale logo en/of de jaarlicentie voert, wordt deze gefactureerd voor €80 per maand dat zonder toestemming de jaarlicentie, het digitale logo en/of het muurschild is gevoerd vanaf het moment dat de erkenning is beëindigd. De persoon wordt blijvend per maand gefactureerd totdat de licentie, het digitale logo niet meer worden gevoerd en het muurschild is gestuurd naar het CAT
i. – De jaarlicentie, het digitale logo en het muurschild mogen alleen in originele staat worden gevoerd; elke aanpassing tast de geldigheid er van aan. Het CAT-bestuur kan een CAT-therapeut verzoeken het logo, muurschild of de licentie anders te voeren
j. – Indien het voeren van het logo, muurschild of licentie als schadelijk voor het imago van het CAT, diens therapeuten of diens bestuur kan worden gezien, wordt de CAT-therapeut op non-actief gezet of kan de erkenning worden ingetrokken
k. – Het CAT-bestuur heeft altijd het recht te eisen aan de CAT-therapeut (of ex CAT-therapeut of iedereen die het logo, muurschild of een jaarlicentie onterecht voert) dat het logo, muurschild of de licentie niet meer worden gevoerd.

Artikel 4: Sancties voor CAT-therapeuten
Indien een CAT-therapeut zich misdraagt, de morele beroepscode van het CAT schendt en/of niet meer voldoet aan de eisen die gesteld worden bij inschrijving, kan de CAT-therapeut een sanctie ontvangen. Een sanctie bestaat uit het op ‘non actief’ zetten van een CAT-therapeut voor een bepaalde periode of het intrekken van de erkenning. De consequenties hiervan worden beschreven in artikel 1 en artikel 2 en vallen verder tevens te concluderen uit andere delen van de regels en protocollen van het CAT. Het CAT-bestuur geeft een sanctie alleen als hier een gegronde reden voor is en het CAT-bestuur streeft altijd naar een respectvolle en duidelijke manier van communiceren, als doel hebbende dat de (ex) CAT-therapeut (evt. op non-actief) en het CAT-bestuur in de toekomst samen kunnen blijven werken met wederzijds respect. Het CAT-bestuur geeft dan ook altijd aan waarom een sanctie is gegeven en geeft de kans aan eventuele gebreken te werken. Indien een (ex)CAT-therapeut (evt. op non-actief) het niet eens is met een besluit van het CAT-bestuur kan deze in bezwaar gaan bij het CAT-bestuur zelf of via de CAT-vertrouwenspersoon; een bezwaar dient binnen 20 werkdagen na ontvangst van een sanctie te gebeuren.