CAT VIM veilig incidenten melden – DONE

In dit document wordt uitgelegd wat er wordt bedoeld met het veilig melden van incidenten voor een alternatief of complementair zorgverlener. Allereerst is het belangrijk een aantal termen door te nemen die in dit document worden genoemd.

Terminologie

– Incident
Met een incident wordt een voorval handeling of gebeurtenis aangeduid die is uitgevoerd door een zorgverlener in functie of tijdens een behandeling heeft plaatsgevonden die schadelijke gevolgen kan hebben voor de cliënt. In andere woorden; elk voorval waar de cliënt een klacht voor in kan dienen of heeft ingediend.
– Wkkgz
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De Wkkgz is een wet met een set regels waar elke zorgverlener aan dient te voldoen. VIM is een van de onderdelen van de Wkkgz.
– Intervisiegroep
Ook wel incidentgroep. Dit is een groep gelijkgestemde zorgverleners die tezamen intervisie hebben. Zij bespreken tevens incidenten met elkaar.

Wat is Veilig Incidenten Melden?

Met VIM wordt bedoeld het bespreken van een incident met een intervisiegroep. Omdat er een incident heeft plaatsgevonden kan er ook gesproken worden van een incidentengroep. Een incidentengroep dient aan dezelfde eisen te voldoen als een intervisiegroep zoals vermeld in het daarvoor bestemde hoofdstuk in het Reglement. Een incident dient door deze groep besproken te worden zoals beschreven in dit document zodat de groep er van kan leren. Voor de duidelijkheid; Veilig Incidenten Melden betekent niet dat een incident aan een externe instantie gemeld dient te worden.

Hoe bespreek ik een incident?

Je dient een groep te hebben om het te bespreken en het incident dient besproken te worden volgens bepaalde richtlijnen.
De hiervoor bestemde groep voldoet aan de volgende eisen:
– Een groep bestaat tenminste uit 3 gelijkgestemde zorgverleners
– De zorgverleners hebben geen directe of indirecte relatie met de cliënt waar het incident over gaat (met uitzondering van de zorgverlener wiens incident besproken wordt)
– De zorgverleners verklaren aan elkaar alle tijdens de intervisie besproken zaken geheim te houden
Het bespreken van een incident dient als volgt te gaan:
– De ruimte waarin de bespreking plaatsvindt is afgesloten en de gesprekken kunnen niet worden afgeluisterd en er wordt niets opgenomen of genotuleerd
– Het incident wordt zo neutraal mogelijk uitgelegd door de zorgverlener die het incident heeft meegemaakt
– De zorgverlener die het incident heeft meegemaakt vertelt tevens de reactie van de cliënt en de vervolgstappen die zijn genomen naar aanleiding van het incident; het gehele proces wordt uiteengezet
– De andere zorgverleners krijgen de mogelijkheid om te reageren op deze uiteenzetting, belangrijk is dat hierbij nadrukkelijk aan onderstaande regels wordt voldaan:
Er wordt niet getracht een schuldige aan te wijzen in dit incident
Er wordt niet besproken hoe het incident opgelost moet worden (dit dient altijd over te worden gelaten aan een daarvoor bestemde rijkserkende geschilleninstantie)
Er wordt niet gespeculeerd over wat de individuele leden van de groep kunnen doen om het proces te beïnvloeden op wat voor manier dan ook
Er wordt niet gesproken over het afhandelen van het incident of de eventuele schade die het heeft veroorzaakt

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Er wordt bij voorkeur niet gesproken over hoe het anders of beter had gekund; alhoewel het de bedoeling is dat dit duidelijk wordt naar aanleiding van het bespreken voor toekomstige mogelijke incidenten dient er niet een
sfeer te worden gecreëerd waarbij de zorgverlener die het incident bespreekt wordt veroordeeld; er is sprake van eerlijkheid en gelijkwaardigheid
Er wordt wel gesproken over het incident; hierbij worden kritische vragen gesteld zoals: Is er een oorzaak voor het incident?
Wat is de oorzaak van het incident?
Was dit de enige oorzaak van het incident?
– Bij het bespreken en het stellen van kritische vragen is elke therapeut evenredig aan het woord
– Het is niet de bedoeling dat de zorgverlener bij wie het incident heeft plaatsgevonden de enige is die de kritische vragen beantwoordt; elke zorgverlener in de groep neemt evenredig deel
– De groep als geheel draagt de verantwoordelijkheid dat het incident dat wordt besproken geheel duidelijk wordt uiteengezet; als er onduidelijkheid is over het incident dient er te worden gevraagd om verduidelijking aan de therapeut die het incident indient

Afronden van het proces

Wanneer het incident is besproken zoals hier vermeld; is het incident gemeld. Als laatste stap dient de zorgverlener bij wie het incident heeft plaatsgevonden, het incident te documenteren en op te nemen in het cliëntendossier. De intentie is dat hierbij de inzichten die naar voren zijn gekomen tijdens het bespreken van het incident worden meegenomen. Gebruik hiervoor het formulier incidenten_registratie zoals te vinden op kwaliteitsysteem.nl