Profiel CAT-therapeut

 

 

Dit CAT-profiel is een officiële aanvulling op het CAT-reglement.

CAT-therapeuten zijn geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten. De behandelingen van CAT-therapeuten komen niet voor gedeeltelijke vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking. In dit profiel wordt verwezen naar GRO (gatregisteropleidingen.nl), dit platform is in ontwikkeling en het is mogelijk dat opleidingen nog niet zijn opgenomen in het register

1. Alternatieve beroepsopleiding NLQF 6 conform en werkervaring

Een CAT-therapeut voldoet aan het GRO Basis BeroepsCompetentieProfiel (BCP) NLQF 6 conform

Dit kan op 3 manieren:

 • Een alternatieve beroepsopleiding / werkervaring > 60 ECTS hbo (conform) niveau
 • of, een complete set competenties d.m.v. een door NCP NLQF / GRO gatregisteropleidingen.nl op NLQF niveau 6 (conform) ingeschaalde alternatieve beroepsopleiding
 • of, een reguliere opleiding in de zorg zoals hier vermeld + een erkende alternatieve beroepsopleiding

CAT-therapeuten zijn beroepsmatige solistische alternatieve beroepsbeoefenaren met een beroepsopleiding en werkervaring. Vaak zijn CAT-therapeuten ervaringsdeskundig. Indien een therapeut competenties op hbo-niveau heeft opgebouwd door werkervaring dan wordt dit door de screening commissie vastgesteld.

Een verplicht studieplan
Een CAT-therapeut kan worden toegelaten met een verplicht studieplan als deze (nog) niet volledig aan het profiel CAT-therapeut voldoet maar wel beroepsmatig werkt en daarin is gesteund door gevolgde scholing. De therapeut vormt een studieplan in de account op gatregisteropleidingen.nl Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd. De therapeut krijgt 4 jaar de tijd (in het 1e jaar van erkenning wordt actie ondernomen) om aan dit profiel te voldoen (bijscholingen worden niet meegerekend) door modules of beroepsopleidingen op NLQF 6 conform niveau te volgen + door elk jaar gewerkte uren in te voeren in de module ‘Werkervaring opgeven voor SP’ in de eigen account op kwaliteitsysteem.nl

2. Meerdere modules?

Het kan zijn dat je meerdere kortere modules (blokken) hebt gevolgd. Het bij elkaar nemen van deze opleidingen wordt ‘stapelen’ genoemd. Dit stapelen is alleen mogelijk als het op een verstandige manier gebeurt en onder de volgende voorwaarden:

1. Alle opleidingen voldoen aan kwaliteitsstandaarden waar de screening commissie mee akkoord gaat. Deze hbo-opleidingen moeten geschikt zijn verklaard door GRO: gatregisteropleidingen.nl

2. De opleidingen hebben een verschillende inhoud en zijn samen verantwoordelijk voor jouw complete therapeutische vorming. Bijvoorbeeld: het volgen van 3 opleidingen technieken hypnose, met ongeveer dezelfde inhoud vullen elkaar niet aan maar herhalen elkaar en zorgen niet voor een volledige vorming van het hypnotherapeut-schap. Alleen als het ”stapelen” gezorgd heeft voor een kwalitatieve vormgeving van het therapeutschap kan het Collectief Alternatieve Therapeuten waarborgen dat de therapeut voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van het beroepsprofiel. Voor meer inzicht in wat deze therapeutische vorming inhoudt verwijzen we je naar onderdeel therapeutische vorming.

3. Het moet gaan om afgeronde vakopleidingen op NLQF 6 conform niveau, deelcertificaten kunnen niet meegeteld worden (tenzij er in bepaalde gevallen geldige verklaringen zijn bijgevoegd waaruit behaalde competenties blijken).

3. GRO erkende opleidingen

Om te voldoen aan het CAT-profiel moet een alternatieve beroepsopleiding zijn afgerond. Deze opleiding moet erkend zijn door gatregisteropleidingen.nl

4. Jeugdzorg

Om door CAT te worden erkend voor de jeugdzorg moet de CAT-therapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

– De CAT-therapeut voldoet aan de opleidingseisen in dit profiel.
– De CAT-therapeut heeft 1 van de volgende opleidingen gedaan:

1. Een NVAO geaccrediteerde bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen, met specialisatie kinderen. Zoals die te vinden zijn in de lijst MBK/PsBK vervangende opleidingen.

2. Een van de opleidingen in het document MBK/PsBK vervangende opleidingen die betrekking hebben op de jeugdzorg.

3. GRO-erkende beroepsopleidingen of modules op NLQF 6 conform niveau die betrekking hebben op de jeugdzorg.

Voor de psychomotore kindertherapie moet 3m/24p gevolgd zijn van de lijst MBK/PsBK vervangende opleidingen of de opleiding van Le Bon Depart.

Als aanvullende eis wordt gesteld dat de therapeut een website heeft waarin jeugdzorg als onderdeel van het zorgaanbod naar voren komt.

Werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. In de screening kan in bepaalde gevallen een opleiding buiten de zorg, zoals bv. de PABO, meegenomen worden.

5. Therapeutische vorming zelfstandige beroepsbeoefenaar

Om te voldoen aan CAT-profiel moet je als therapeut een kwalitatieve en volledige therapeutische vorming kunnen onderbouwen. Deze therapeutische vorming is ontstaan door je opleiding(en) en door je praktijkervaring en bestaat uit de volgende onderdelen:

1: Theoretische kennis. Het is belangrijk specifieke kennis te hebben over je eigen vakgebied. Bijvoorbeeld: een hypnotherapeut begrijpt precies wat hypnose en regressie is, hoe het in theorie werkt en waar het in theorie voor ingezet kan worden.

2: Praktische uitvoering behandelvorm. Je dient geleerd te hebben je technieken aantoonbaar in de praktijk te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut beheerst de basis technieken hypnose en weet tijdens de gesprekken met de cliënt hoe in te spelen op de actualiteiten in de casus.

3: Planmatig werken. De therapeut sluit een behandelovereenkomst met de cliënt en heeft van te voren een duidelijk plan van aanpak.

4: Therapeutische relatie. De behandelaar is in staat een verstandige therapeutische relatie met de cliënt te onderhouden en respecteert de beperkingen van deze relatie.

5: Hulpvraag formuleren en behandelplan vormgeven. De therapeut is in staat een hulpvraag te formuleren en daarop volgend een behandelplan op te stellen. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut constateert (let op: een alternatieve therapeut mag geen diagnose stellen, dit doet de huisarts!) dat de cliënt hulp nodig heeft bij pleinvrees en stelt een behandelplan op om samen met de cliënt te werken aan herstel van deze klacht.

6: Evaluatie en reflectie. Je moet als therapeut in staat zijn je behandeling en sessies te evalueren en je moet in staat zijn kritisch te kunnen reflecteren op de aanpak en het eigen handelen. Bijvoorbeeld: gedurende de behandeling maakt de hypnotherapeut de balans op, hoe gaat het met de therapie en hoe is de uitwerking op de cliënt? Hoe is de interactie tussen cliënt en de hypnotherapeut? Zijn er verbeterpunten?

7: Indicatiestelling. Dit is het eerste contact dat de therapeut heeft met de cliënt voorafgaand aan de behandeling. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut brengt bij het eerste ‘intakegesprek’ grofweg in kaart wat het doel is van de behandeling van de cliënt.

8: crisisinterventies. Bij een mogelijke onhoudbare toestand tijdens of voorafgaand aan de handeling is de therapeut in staat om een interventie te plegen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut ondervindt dat de cliënt verslavingsproblematiek heeft die zo disruptief is dat de cliënt (en de behandeling) zo niet verder kan. De hypnotherapeut legt tijdens een interventie uit aan de cliënt en mogelijk ook aan zijn of haar familie/directe omgeving, dat de cliënt hiervoor geholpen dient te worden door specialisten in een verslavingskliniek.

9: Kennis van de beroepspraktijk, praktijkvoering en juridische aspecten. De behandelaar begrijpt wat een degelijke praktijkvoering inhoudt, werkt beroepsmatig en begrijpt de juridische verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit het voeren van een alternatieve praktijk.

10: Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren. De behandelaar onderhoudt contact met collega’s in het veld die aan het beroepsprofiel voldoen. De therapeut en zijn/haar cliënten halen daar profijt uit. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut loopt tegen klachten van de cliënt aan die hij als lichaamsgericht beschouwt. Vervolgens verwijst de hypnotherapeut de cliënt door naar een holistische masseur die de behandeling van deze cliënt overneemt.

6. Professionele houding

De screening commissie beoordeelt tijdens het screening proces of de therapeut heeft geleerd om zich professioneel te gedragen. Als een therapeut zich tijdens het screening proces onbeleefd of ongepast gedraagt dan kan dit reden zijn voor de screening commissie om te twijfelen aan de professionaliteit van de therapeut. Als een therapeut niet geleerd heeft om zich professioneel te gedragen terwijl deze in functie is dan kan dit reden zijn om een therapeut niet toe te laten. Hetzelfde geldt voor therapeuten die al CAT-therapeuten zijn: bepaald gedrag kan reden zijn om de erkenning van deze therapeut in te trekken. Het contact tussen een CAT-therapeut en beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten is professioneel van aard: de therapeut en de beroepsorganisatie zijn een gelijkwaardige zakelijke overeenkomst aangegaan. Contact tussen een CAT-therapeut en beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten is zakelijk contact tussen twee rechtsvormen vertegenwoordigd door personen in functie. De praktijk van een CAT-therapeut is altijd geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

7. btw

Het Collectief Alternatieve Therapeuten garandeert geen btw-vrijstelling. Het is belangrijk dat de CAT-therapeut het btw-identificatienummer op websites en op facturen plaatst. 

8. Inrichting praktijkruimte

Je praktijk moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is begrijpelijk dat dit enige onzekerheid voor je oplevert. Mocht jij het prettig vinden dan kun jij op vrijwillige basis een visitatie boeken met gediplomeerde CAT-visiteurs. De visitatie commissie staat je graag bij en heeft voor iedere situatie handige tips en manieren om deze regels op een eenvoudige manier toe te passen. Je kunt deze regels nalezen in het Reglement onderaan deze website.

In het kort waar een praktijk aan moet voldoen:

 • De praktijk moet hygiënisch zijn
 • Er moet een toilet aanwezig zijn
 • Er moet een wachtruimte zijn (tenzij aangetoond wordt dat deze niet nodig is)
 • Gesprekken in de behandelruimte moeten niet kunnen worden gehoord of gezien als je niet in de ruimte aanwezig bent
 • De jaarlicentie is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar
 • Het GAT-bewijs van inschrijving is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar
 • Er moet een brand deken aanwezig zijn in de praktijk
 • De therapeut maakt gebruik van kwaliteitspraktijk.nl (gratis beschikbaar voor CAT-therapeuten) of heeft op een andere manier een elektronisch inzichtelijk cliënten dossier ingericht
 • Er moet een duidelijk aangegeven vluchtroute zijn in geval van brandgevaar indien je in een groot gebouw werkt of als er geen duidelijke uitgang is uit het praktijkgebouw.
 • Een minderjarigen toestemmingsformulier moet voorhanden zijn
 • Een behandelovereenkomst moet voorhanden zijn
 • Een nota (met K-nummer en CAT-nummer) moet voorhanden zijn

Voor als je een vrijwillige afspraak maakt met de visiteur:

 • Het diploma van de complementaire hoofdleiding moet aanwezig zijn ter inzage
 • De diploma(s) van de PLATO-opleidingen(en) moet(en) aanwezig zijn ter inzage

Werk je ambulant?
Dan kun je aantonen dat je tijdens deze behandelingen alle documentatie bij je hebt waarmee je je cliënten informeert over je aansluiting bij de beroepsorganisatie en over je klachtenregeling. Verder moet je als ambulant therapeut andere benodigde documenten voorhanden hebben zoals de behandelovereenkomst en een minderjarigen toestemmingsformulier.

9. Vrijwillige Intervisie

Bij dit CAT-profiel is intervisie vrijwillig. Je kunt intervisie op de traditionele manier doen (zie hieronder) of de geanonimiseerde verslagen lezen op https://gatgeschillen.nl/ en https://geschillendossier.nl Het is belangrijk contact te houden met je collega’s en je kennis up to date te houden door de intervisie bijeenkomsten bij te wonen. Het Collectief Alternatieve Therapeuten is als jouw beroepsorganisatie verantwoordelijk voor het kwaliteitskeurmerk van je praktijkvoering.

Intervisie groepjes op locatie in de regio
Misschien heb jij al een leuk intervisie groepje en wil je deze graag behouden. Je spreekt bijvoorbeeld af met vakgenoten uit de regio bij elkaar thuis of bij elkaar in de praktijk. Op deze manier is intervisie zinvol, essentieel en zelfs sociaal. Dit is de klassieke manier van intervisie die ook binnen het CAT gangbaar is.

Wat zijn de basisregels?

 • Elke intervisie groep kan uit tenminste drie therapeuten bestaan (het is mogelijk dat Vergoedbare CAT-therapeuten meedoen)
 • Intervisie kan 2 uur per jaar plaatsvinden, 1 sessie is dus genoeg
 • Tijdens een intervisie worden besproken cliënten geanonimiseerd behandeld
 • Na elke intervisie sessie upload elke deelnemende CAT-therapeut van de intervisie groep een ingevulde versie van het intervisieverslag in op zijn/haar account.

Hoe vind ik mede CAT-therapeuten om een groepje te starten? Deze kun je vinden op deze website in het menu onder ‘Zoek een CAT-therapeut’. Je vindt daar een kaartje, met alle CAT-Therapeuten.

10. Vrijwillige bij- en nascholing

Het is belangrijk dat je als therapeut zorgt dat je elk jaar je kennis up to date houdt, dit wordt bij- en nascholing genoemd. Voor dit profiel CAT-therapeut is deze bij- en nascholing vrijwilig. CAT geeft elk jaar zelf gratis webinars die je als bijscholing kunt inzetten. Daarmee kun je elk jaar klaar zijn met bij- en nascholing. Het is belangrijk dat je beroepsorganisatie als kwaliteitsbewaker kan garanderen dat jij als therapeut blijvend aan kwaliteit van zorg werkt. Alle opleidingen op GRO: gatregisteropleidingen.nl zijn goed bij CAT-collectief als je zelf een cursus of opleiding volgt. Volg jij de bij- en nascholing bij het instituut van jouw alternatieve hbo ”hoofdopleiding” dan is dit altijd goed. Jaarlijks gaat dit op vrijwillige basis om: Minimaal 2 uur bijscholing. 

LET OP: De jaarlijkse bij- en nascholingsuren mag je over 3 jaar uitspreiden. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut volgt een bijscholing NLP van 6 studiebelastingsuren. Dit levert de therapeut voldoende vakgerichte bij en nascholing op voor 3 kalenderjaren omdat deze 6 uur per jaar vakgerichte bijscholing moet volgen. Deze overschotten kunnen meegenomen worden naar volgende jaren, maar het kan niet andersom met terugwerkende kracht.

11. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Elke CAT-therapeut kan zich met korting aansluiten bij het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijk Wkkgz geschilleninstantie voor complementaire therapeuten. Als een van je cliënten een klacht heeft over de behandeling dan heeft deze de mogelijkheid deze in te dienen bij GAT. De GAT-klachtenfunctionaris zal met jou en je cliënt in gesprek gaan met als doel samen tot een oplossing te komen. Sinds de invoering van de wet Wkkgz is het wettelijk verplicht dat jij als therapeut deze service aan je klanten biedt.

12. Een onafhankelijke geschillencommissie

Om te voldoen aan het beroepsprofiel moet je aangesloten zijn bij een volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. De Wkkgz partner van het Collectief Alternatieve Therapeuten is de GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Mocht een cliënt een klacht hebben over je behandeling dan kan deze de klacht neerleggen bij het GAT die deze klacht bij de volledig onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris brengt. Mocht de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen samen met jou en je cliënt dan heeft de klager de gelegenheid de klacht, die nu een geschil is geworden, voor te leggen aan de geschillencommissie. De klager dient om deze stap te nemen het klachtengeld (25 euro) te betalen aan de commissie. Dit klachtengeld krijgt de klager terug als deze in het gelijk wordt gesteld. Deze commissie kan vervolgens tot zes weken de tijd nemen om te oordelen en te komen tot een bindend advies. De proceskosten hiervoor kunnen aanzienlijk zijn. Het oordeel van de geschillencommissie kan bestaan uit een schadeclaim die kan oplopen tot totaal 25.000 euro.  De volledig onafhankelijke geschillencommissie van de GAT bestaat uit 2 objectieve advocaten en alternatieve vakspecialisten. Zodoende kan er een objectief en rechtvaardig oordeel tot stand komen. De wet bepaalt dat indien de klager in het gelijk wordt gesteld, de proceskosten en de eventuele schadeclaim op jou als therapeut worden verhaald. Hier komt een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om de hoek kijken!

Let op! De proceskosten en eventuele schadeclaim vallen onder de dekking bij de verzekeraar als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over de polisvoorwaarden verwijzen wij je door naar batverzekeringen.nl

13. Tuchtrecht en beroepscode

Om te voldoen aan het CAT-profiel dient de therapeut te vallen onder tuchtrecht. Tuchtrecht kan een preventieve werking hebben omdat er een beroepscode aan gekoppeld is. Deze beroepscode is een verzameling van handige richtlijnen voor verstandige praktijkvoering. De CAT-therapeut dient zich te houden aan deze beroepscode die gebonden is aan het tuchtrecht.

CAT-therapeuten worden geregistreerd bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) De GAT heeft op 26 april 2019 GAT-tuchtrecht ingevoerd en elke CAT-therapeut die geregistreerd is bij erkende geschillencommissie GAT valt onder het GAT-tuchtrecht.

14. Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Om te voldoen aan het CAT-profiel moet je als therapeut een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die alle aspecten van het therapeutschap dekt. Dit is nodig om een aantal redenen: 1. Het Wkkgz proces. Zoals je kunt lezen in punt 12 kan in het laatste stadium van het Wkkgz proces een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang zijn voor de therapeut. De polis van je verzekering dient dan de Wkkgz proceskosten en de daaruit eventueel voortkomende schadeclaim te dekken. Het is onnodig om te onderstrepen dat dit erg belangrijk is. 2. Schade buiten de Wkkgz. Daarnaast kan er sprake zijn van schade die buiten de Wkkgz valt, ook deze schade dient gedekt te worden in de polisvoorwaarden van je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het Collectief Alternatieve Therapeuten heeft als verzekeringspartner de BAT: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten, waar jij met korting een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten. Ook productaansprakelijkheid valt onder de BAT polis. Kort en duidelijk leggen wij aan je uit wat beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid inhoudt:

 • Beroepsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voortkomt uit behandelingen die je geeft als alternatieve therapeut. Bijvoorbeeld: na de hypnotherapeutische sessie heeft de cliënt chronisch hoofdpijn. De cliënt klaagt bij de instantie en wordt in het gelijk gesteld. In dit voorbeeld is er een schadeclaim verbonden aan het bindende advies van de commissie. De hypnotherapeut moet de proceskosten en een schadeclaim betalen. De volledige Wkkgz reikwijdte valt onder beroepsaansprakelijkheid. Mocht er een tuchtrechtszaak voortkomen uit het Wkkgz proces dan valt dit ook onder de beroepsaansprakelijkheid.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die je cliënt kan oplopen die buiten je behandelingen valt maar wel binnen de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Bijvoorbeeld: Een cliënt krijgt na de hypnotherapeutische behandeling een loszittende dakpan op het hoofd bij het verlaten van de praktijkruimte van de hypnotherapeut. De schade moet vervolgens vergoed worden door de hypnotherapeut omdat deze hiervoor aansprakelijk is.
 • Productaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voort komt uit de verkoop van alternatieve producten of alternatieve geneesmiddelen.

Let op! De verzekeraar geeft alleen dekking als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie, neem contact op met batverzekeringen.nl

15. AVG en privacy protocol

Om te voldoen aan het dit CAT-profiel moet je je als therapeut houden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese privacy wetgeving die sinds 2018 moet worden nageleefd door CAT-therapeuten. De beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten helpt je op eenvoudige en overzichtelijke wijze te voldoen aan de AVG. Deze richtlijnen zijn voor elke therapeut inzichtelijk.

16. Website behandelaar

Om aan het CAT-profiel te voldoen moet je als therapeut een duidelijke representatieve website hebben die een duidelijk en eerlijk beeld geeft van jou als behandelaar. Het is de richtlijn (geen verplichting) dat op deze website duidelijk wordt omschreven wat de behandelvormen zijn die je toepast in je praktijk en wat de prijzen zijn van je behandelingen. Op de website is het virtuele schild geplaatst en op de website wordt melding gemaakt van de Wkkgz geschilleninstantie waar je bent aangesloten. Zodoende krijgen je cliënten een indruk van wat zij kunnen doen als zij niet tevreden zijn over de behandeling en weten zij dat je aangesloten bent bij een erkende beroepsorganisatie. Door het geven van deze informatie op je website kan je (potentiële) client dan eventueel ook nagaan of je echt aangesloten bent bij beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten.

In het kort de richtlijnen voor de websites van therapeuten:

 • Het schild moet geplaatst zijn en klikbaar zijn naar: https://catcollectief.nl/
 • Op de website staat duidelijk wat voor behandelvormen je toepast
 • De prijzen van de behandelingen staan duidelijk op de website
 • Het GAT-schild wordt geplaatst en is klikbaar naar: https://gatgeschillen.nl/ met bijbehorende tekst (erboven geplaatst): ”Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Website visitatie
Alle websites van therapeuten worden actief gecontroleerd. Mocht je het prettig en zinvol vinden dan kun je op vrijwillige basis een visitatie boeken met CAT-visiteurs. Tijdens de visitaties doen de visiteurs ook een website visitatie. Mochten er dingen ontbreken of nog niet goed ingericht zijn dan zijn de visiteurs er om je verder te helpen met je website!

17. Uitgesloten behandelvormen

Sommige behandelvormen zijn uitgesloten. Deze staan beschreven in het Reglement.

18. Van der Wilk gedachtegoed

Om te voldoen aan dit CAT-profiel moet je als therapeut het Van der Wilk gedachtegoed respecteren.

19. Zelfherstellend vermogen

Om te voldoen aan het CAT-profiel wordt van een complementair behandelaar een holistische visie en benaderingswijze verwacht die er op gericht is het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren. Een CAT-therapeut is niet slechts een symptoombestrijder. De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met de cliënt naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.

Bronnen: 

 • CAT Collectief Alternatieve Therapeuten – reglement
 • GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten – reglement gatgeschillen.nl
 • BAT Beroepsverzekeraar Aanvullende therapeuten batverzekeringen.nl